Европейско финансиране

Елмет Фиш ЕООД е бенефициент по Програмата на Европейския съюз за морско дело и рибарство 2014-2020 по проект № BG14MFOP001-5.022-0038-C01 "Мерки за предлагане на пазара - предприятие за преработка на риба Елмет Фиш ЕООД". 

Компенсиране на допълнителните разходи на предприятие за преработка на риба Елмет Фиш ЕООД в следствие от войната на Русия срещу Украйна.

граничаване на въздействието от сътресението на пазара и смекчаване на негативния ефект върху рибопреработвателното предприятие вследствие на негативното влияние на войната върху веригата на доставки на продукти от аквакултури.

Дата на стартиране: 11.12.2023 г.